Feitze Harmens van Zwol


 

Feitze van ZwolFeitze van Zwol was de vader van mijn opa. Hij werd geboren in Beets (Friesland), woonde lange tijd in Rottevalle en vertrok in 1922 naar Hoogkerk (Groningen).

Klik hier voor een fotoalbum

Klik hier voor een artikel over mijn onderzoek naar zijn woonplaats

Voorouders van Feitze [Harmens] VAN ZWOL

 

Eerste generatie

 

1. Feitze [Harmens] VAN ZWOL, zoon van Harmen Feitzes VAN ZWOL en Lamkje [Lijkeles] BOSMA, werd geboren op 06-09-1877 in Beets, is overleden op 22-07-1964 in Hoogkerk op 86-jarige leeftijd en werd begraven op 25-07-1964 in Hoogkerk.

Feiten in zijn leven waren:

Feitze was landbouwer. Feitze was veehouder.

Feitze [Harmens] trouwde Lolkje Arjens VENINGA, dochter van Arjen [Wiegers] VENINGA en Froukjen Kornelis BOONSTRA, op 10-05-1902 in Achtkarspelen. Lolkje Arjens werd geboren op 04-02-1879 in Rijperkerk, is overleden op 13-09-1948 in Hoogkerk op 69-jarige leeftijd en werd begraven op 17-09-1948 in Hoogkerk.

Huwelijksnotities: Feitze en Lolkje zijn op 6 mei 1905 vanuit Rottevalle in de gemeente Smallingerland gekomen. In het bevolkingsregister van 1896-1910 staat het gezin van Feitze en Lolkje ingeschreven in Wijk G, nr. 135. In het bevolkingsregister van 1910-1920 staat bij ‘Huizing’: Dragten, G124, later G123. Ze wonen daar tot 29 april 1922, dan vertrekken ze naar Hoogkerk. Daar wonen ze op een boerderij in de polder De Verbetering. De boerderij ligt aan de Zuiderweg nr. 64 (eerder A244/304), aan de zuidkant van de spoorlijn. Strokartonfabriek de Halm is aan dezelfde ree gevestigd. In verband met de uitbreiding van Hoogkerk is de boerderij inmiddels gesloopt. Bron: Bevolkingsregisters en mondeling.

Feiten betreffende het huwelijk:

Feitze en Lolkje woonden te Rottevalle. Zij gingen op 24-04-1902 in ondertrouw.

Tweede generatie (Ouders)

2. Harmen Feitzes VAN ZWOL, zoon van Feitse Harmens VAN ZWOL en Jeltje Roels DE VRIES, werd geboren op 19-06-1835 in Terwispel en is overleden op 31-01-1904 in Rottevalle op 68-jarige leeftijd.

Algemene notities: Uit De Woudklank, 17 juni 1999 / Rein Berend Zijlstra en Hans de Jong: Voor afvoer van turf uit het gebied van de Dulf was een waterverbinding tussen het Alddjip en de Nieuwe Vaart nodig. Een groep belanghebbende verveners koopt op 11 maart 1868 een stuk land. Op 17 maart 1868 wordt hiervoor in Gorredijk een ‘Contract van Maatschap betrekkelijk de uitvaart en hoopsteden c.a. in De Dulf bij den Veenpolder in de Westerburefennen’ opgemaakt. Ondergetekenden zijn onder andere “Pieter Brons en Harmen Feitzes van Zwol, verveners te Gorredijk en Terwispel, gezamentlijk voor 35/323 aandeelen” en Feitze Harmens van Zwol, verveener te Terwispel voor 37/323 aandeelen”. De ondergetekende verklaren: “Dat wij gemeenschappelijk, voor de opgenoemde aandeleelen hebben aangekocht het perceel hooi en klijnland, gelegen tussen het koningsdiep en de nieuwe vaart onder Terwispel kadastraal bekend Gemeente Gorredijk sectie A nummer 2169, ter grootte van 1 bunder 79 roeden 70 ellen, blijkens procesverbaal van publieken verkoop verleden ten overstaan van notaris Douma te Gorredijk den elfden Maart jongstleden… Dat wij dat stuk land voor gemeenschappelijke rekening in de eerste plaats wenschen te exploiteren tot den aanleg van eene voldoende uitvaart met hoopsteden ten dienste onzer verveening in den Veenpolder te Beets, en voorts tot zoodanige verdere ondernemingen als waartoe nader door ons zal worden besloten”.
De voorwaarden zijn in een achttiental punten vastgelegd. De vaart of wijk wordt in 1868 gegraven en ligt oostelijk van het land De Dulf. Deze staat in verbinding met zowel het Alddijip als de Nieuwevaart. In de weg ten noorden langs de Nieuwevaart komt een draaibrug. De bediening ervan en het toezicht op de hoopsteden (stapelplaatsen van de turf) komen voor rekening van Harmen Feitzes van Zwol. Op 25 maart 1869 wordt in de Drachtster Courant de aanbesteding van het Dulfhuis (‘een winkelbehuizinge met tapperij’) bekend gemaakt. Datzelfde jaar leggen Pieter Brons, Feitze Harmens van Zwol en Jan Freerks Oosterbaan de eerste steen.
De nieuw te bouwen woning komt tussen het al bestaande huis (nummer 133) en de eerder genoemde brug. In de aanbestedingsadvertentie(*) wordt ook aangeboden de verhuring van de nieuwe woning ‘met de bediening en het opzicht der draaibrug, vaart en hoopsteden tegen het genot van uitvaarts- en bruggelden’. Op 12 mei 1869 verlaat Harmen van Zwol woning nummer 133 en vertrekt naar Beets.

(*) De tekst van het tweede deel van de advertentie luidt: Terstond na afloop van de besteding: Verhuring voor 2 of meer jaren, van de bovenbedoelde huizing, met de bediening en het opzicht der draaibrug, vaart en hoopsteden, tegen genot van de uitvaarts- en bruggelden: (van Augs. j.l. tot 12 Mei e.k. in huur bij Harm F. van Zwol, voor f 210,- zonder behuizing c.a.). De conditien ter inzage bij den tegenwoordigen pachter en bij de hh. Brons en Oosterbaan. (bron: Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002)).

Zie “Opstand in de turf” (K.Huisman), blz. 116 (kaartje: eigenaren en veenbazen Nijbeets 1880).

Feiten in zijn leven waren:

In 1904 had hij geen beroep Harmen was in 1877, 1880, 1888 vervener. Harmen was winkelier. Na hun trouwen (1863) gingen Harmen en zijn vrouw Lamkje in Terwispel wonen, in het huis met nr. 56. 17 Juni 1865 verhuisden ze naar nr. 118 (=later nr. 116/133). Op 12 mei 1869 verlieten Harmen en Lamkje woning 133 en vertrekken naar Beets waar Harmen kastelein werd [De Woudklank, 17 juni 1999]. Harmen kwam met zijn vrouw Lamkje en zijn kinderen Wijtske, Geeske, Feitze, Aukje op 5 juni 1888 uit Beets naar Opeinde, daar woonden ze tot 26 mei 1891, daarna gingen ze naar Rottevalle, gemeente Achtkarspelen, Langewijk nr. 49 In 1902 woonden ze in Rottevalle.

Uit De Woudklank, 17 juni 1999 / Hans de Jong: Vanaf 14 juni 1865 wonen Harmen Feitzes van Zwol, van beroep veenbaas en Lamkje Lykeles Bosma in die woning [Huisnummer 133] in het gebied De Dulf, waarschijnlijk gebouwd in 1865. Harmen was in 1863 en 1872 veenbaas. Harmen was in 1875 kastelein. Harmen was in 1888 en 1891 koemelker. Harmen was in 1902 landbouwer.

Harmen Feitzes trouwde Lamkje [Lijkeles] BOSMA op 16-05-1863 in Opsterland. Lamkje [Lijkeles] werd geboren op 15-12-1835 in Rottevalle en is overleden op 15-02-1904 in Rottevalle op 68-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Na zijn trouwen gingen Harmen en zijn vrouw Lamkje in Terwispel wonen, in het huis met nr. 56. Dit is op de plaats van de huidige Streek nr. 11. 17 Juni 1865 verhuisden ze naar nr. 118 (=later nr. 116/133). Dit was de woning naast het Dulfhuis. Harmen had naast zijn beroep als veenbaas ook “de bediening en het opzicht van de draaibrug, vaart en hooptsteden tegen genot van de uitvaarts- en bruggelden”. Ze bleven daar tot 12 mei 1869, toen vertrokken ze naar Beets, nr. 104, hier was Harmen veenbaas en kastelein. Harmen kwam met zijn vrouw Lamkje en zijn kinderen Wijtske, Geeske, Feitze, Aukje op 5 juni 1888 uit Beets naar Opeinde, daar woonden ze tot 26 mei 1891, daarna gingen ze naar Rottevalle, gemeente Achtkarspelen, Langewijk nr. 49 (volgens Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002) nr. 19). [Bev.reg. Smallingerland en Achtkarspelen]

3. Lamkje [Lijkeles] BOSMA, dochter van Liekele Jilles BOSMA en Hendrikje Sjoerds WIJMA, werd geboren op 15-12-1835 in Rottevalle en is overleden op 15-02-1904 in Rottevalle op 68-jarige leeftijd.

Feiten in haar leven waren:

In 1904 had ze geen beroep Lamkje woonde vanaf ca. 1838 te Opeinde. Lamkje woonde Vanaf 05-09-1863 te Terwispel. Lamkje was in 1902 landbouwer.

Lamkje [Lijkeles] trouwde Harmen Feitzes VAN ZWOL op 16-05-1863 in Opsterland. Harmen Feitzes werd geboren op 19-06-1835 in Terwispel en is overleden op 31-01-1904 in Rottevalle op 68-jarige leeftijd.

Derde generatie (Grootouders)

4. Feitse Harmens VAN ZWOL, zoon van Harmen Jans VAN ZWOL en Wietske Feitzes JENSTRA, werd geboren op 16-03-1801 in Terwispel, werd gedoopt op 12-04-1801 in Terwispel, is overleden op 16-02-1871 in Terwispel op 69-jarige leeftijd en werd begraven in Terwispel.

Algemene notities: Uit Opstand in de Turf / Kerst Huisman: “In het voorjaar van 1853 brak er opnieuw een bollejagerij uit in de veenderij onder Terwispel. Er is weinig over bekend, maar er volgde een rechtszaak uit, vandaar dat we er toch iets van weten. Eén van de aanzetters was Jan Berends Post uit Jubbega, 27 jaar oud. Hij stond in augustus 1853 terecht voor de arrondissementsrechtbank te Heerenveen, samen met zijn broer Hans (32) en de Heerenveenster Hendrik Smittye (31). Het drietal dwong in de veenderij van Feitze Harmens van Zwolle de arbeider Aize Sietzes de Vries uit Terwispel het werk neer te leggen. Dat ging nogal hardhandig: De Vries kon meer dan 20 dagen niet werken.”

Uit Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002): Op 11 december 1854 was Feitse f 50.- schuldig aan vervener Hendrik Hendriks van Dam te Gorredijk voor doorvaart (door wijken onder beheer van Dam), welke rekening op 1 augustus 1855 voldaan werd.

Uit De Woudklank, 17 juni 1999 / Rein Berend Zijlstra en Hans de Jong: Op 19 april 1866 kopen Feitse en Pieter Brons van Hendrik Hendriks van Dam te Gorredijk ‘een perceel klijnland’ in de ‘Blauwe Kamp’ voor de somma van f. 474,-. Feitse en Pieter werkten toendertijd samen in een soort vervenings-vennootschap. Met de ‘Blauwe Kamp’ werd bedoeld het stuk onland tussen de Nieuwevaart en het Alddjip genaamd ‘De Dulf’. Waarschijnlijk is hier in 1865 het huisnummer 133 gebouwd. Bij het artikel over De Dulf is ook een foto van Feitse geplaatst. In het artikel wordt ook nog vermeld dat in het huis dat nu de Streek nummer 9 in Terwispel is (voorheen nummer 57/57a) zich stenen bevinden met de tekts: “F.H. van Z.” en “1871”. Meer informatie uit dit artikel staat bij zoon Harmen Feitzes van Zwol.

Uit Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002): Volgens het Nammekundich Wurkferban fan de Fryske Akademy werd het gebied tussen de Mouweweg en het “Alddjip” al in 1543 Dolft genoemd. De naam is afgeleid van het Oudfriese ‘delva’ en het Friese ‘dolle’ oftewel ‘delven’ – graven. Dit impliceert dat er hier al eeuwen turf is gegraven.

Feiten in zijn leven waren:

Feitse was in 1826 arbeider. Feitse was in 1829 schipper. Feitse was Vanaf 1832 veenbaas.

Feitse Harmens trouwde Jeltje Roels DE VRIES op 03-01-1826 in Opsterland. Jeltje Roels werd geboren op 22-06-1798 in Terwispel, werd gedoopt op 08-07-1798 in Terwispel, is overleden op 02-10-1859 in Terwispel op 61-jarige leeftijd en werd begraven in Terwispel.

Huwelijksnotities: Feitse en Jeltje woonden in 1829 in Terwispel, huisnr. 79.
Het echtpaar Feitse van Zwol en Jeltje Roels de Vries woonden in Terwispel, waar nu de Streek is, huisnummer 9 (Woudklank, 17 juni 1999)

5. Jeltje Roels DE VRIES, dochter van Roel Jeens DE VRIES en Femke Tjeerds, werd geboren op 22-06-1798 in Terwispel, werd gedoopt op 08-07-1798 in Terwispel, is overleden op 02-10-1859 in Terwispel op 61-jarige leeftijd en werd begraven in Terwispel.

Feiten in haar leven waren:

Jeltje woonde in 1811 te Gorredijk.

Jeltje Roels trouwde Feitse Harmens VAN ZWOL op 03-01-1826 in Opsterland. Feitse Harmens werd geboren op 16-03-1801 in Terwispel, werd gedoopt op 12-04-1801 in Terwispel, is overleden op 16-02-1871 in Terwispel op 69-jarige leeftijd en werd begraven in Terwispel.

6. Liekele Jilles BOSMA, zoon van Jille Roels BOSMA en Geeske Liekeles, werd geboren op 01-08-1809 in Oudega (Fr.), werd gedoopt op 24-09-1809 in Oudega (Fr.) en is overleden op 15-03-1887 in Rottevalle op 77-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Volgens het bevolkingsregister is hij in Oudega geboren, op zijn overlijdensakte staat dat hij in Doezum geboren is.

Algemene notities: Uit De Rottefalle troch de ieuwen hinne (deel 1), blz. 71:
Een langdurig proces hebben de Compagnons moeten voeren over een tolhek aan de zuidzijde van de Lits ten noord-westen van de herberg de Koekoek. De heren Lyckle Jelles Bosma, rentenier, en Jan Bouwes van der Meulen, schipper, hadden in 1870 een tolhek geplaatst tussen de Lits en de door hen bewoonde huizen, met als gevolg, dan niemand het ‘vrije genot’ kon hebben van de op- en afslag langd de oude ‘haden’ of hoofden van de Lits. Eerst moest er tol betaald worden aan bovengenoemde heren.
De compagnons maakten er een rechtzaak van. De arrondissementsrechtbank in Heerenveen kwam op 19 augustus 1870 tot de uitspraak, dat de grond tussen de Lits en genoemde huizen, eigendom was van de compagnons en dat alleen zij tol mochten heffen. De beide heren gingen in beroep en vochten de compagnons aan, als zou zij geen zedelijk lichaam zijn.
Het Gerechtshof in Leeuwarden kwam in 1872 echter tot dezelfde uitspraak. De heren Bosma en v.d. Meulen moesten binnen acht dagen het tolhek afbreken en de door de compagnie gemaakte kosten vergoeden.

Feiten in zijn leven waren:

Liekele was in 1830, 1861 en 1863 landbouwer. Liekele was in 1835 en 1838 huisman. Liekele woonde in 1835 te Rottevalle. Liekele woonde in 1838 te Opeinde. Liekele was in 1868 rentenier.

Liekele Jilles trouwde Hendrikje Sjoerds WIJMA op 29-04-1830 in Grootegast. Hendrikje Sjoerds werd geboren op 19-02-1804 in Opende, werd gedoopt op 11-03-1804 in Opende en is overleden op 05-04-1885 in Rottevalle op 81-jarige leeftijd.

7. Hendrikje Sjoerds WIJMA, dochter van Sjoerd Tiemens WIJMA en Janke Tunnis TOP, werd geboren op 19-02-1804 in Opende, werd gedoopt op 11-03-1804 in Opende en is overleden op 05-04-1885 in Rottevalle op 81-jarige leeftijd.

Algemene notities: Bij het huwelijk van dochter Lamke ondertekend Hendrikje als: H.S. Weima

Hendrikje Sjoerds trouwde Liekele Jilles BOSMA op 29-04-1830 in Grootegast. Liekele Jilles werd geboren op 01-08-1809 in Oudega (Fr.), werd gedoopt op 24-09-1809 in Oudega (Fr.) en is overleden op 15-03-1887 in Rottevalle op 77-jarige leeftijd.

Vierde generatie (Overgrootouders)

8. Harmen Jans VAN ZWOL, zoon van Jan Hendriks VAN ZWOL en Roelofjen Jacobs DE GROOT, werd geboren op 17-10-1769 in St Johannesga, werd gedoopt op 05-11-1769 in St Johannesga en is overleden op 11-04-1811 in Langezwaag op 41-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Harmen was turfmaker. Harmen was veenarbeider. Woonplaatsen: Tjalleberd, Langezwaag en Terwispel. In 1796 vestigde Harmen Jans zich met zijn gezin in Langezwaag (De Woudklank, 28 februari 2002).

Harmen Jans trouwde Wytske Jans VOOLSTRA, dochter van Jan Annes VOOLSTRA en Grietje Jochums (HOFSTRA), op 23-10-1791 in Tjalleberd. Wytske Jans werd geboren in Gersloot (?), werd gedoopt op 01-03-1772 in Tjalleberd en is overleden vóór 1795 in Langezwaag. Wytske Jans was ook bekend als Wietske Jans VAN GERSLOOT.

Harmen Jans trouwde vervolgens met Wietske Feitzes JENSTRA op 09-08-1795 in Langezwaag. Wietske Feitzes werd geboren op 07-08-1773 in Luxwoude, is overleden op 25-08-1866 in Terwispel op 93-jarige leeftijd en werd begraven in Terwispel. Wietske Feitzes was ook bekend als Wytske.

Huwelijksnotities: Harmen en Wytske woonden in Langezwaag (1796), Terwispel (1797, 1799, 1801), Tjalleberd (1803) en Langezwaag (1806, 1808, 1810, 1811).(Bron: Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002))

9. Wietske Feitzes JENSTRA, dochter van Feitse Jeens JENINGA en Ymke (Ermkjen) JOCHUMS, werd geboren op 07-08-1773 in Luxwoude, is overleden op 25-08-1866 in Terwispel op 93-jarige leeftijd en werd begraven in Terwispel. Wietske Feitzes was ook bekend als Wytske.

Overlijdensnotities: Overleden in huis nr. 142

Algemene notities: Persoon klad: Haar achternaam werd op de volgende manieren gespeld in verschillende documenten: Jenstra, Jeenstra, Jeninga, Veeninga, van der Veen. Ze zou twee keer getrouwd geweest zijn. (gegevens Willem van Zwol, 19-2-1998)

Feiten in haar leven waren:

Wietske was in 1861 arbeidster. Wietske woonde in 1861 te Terwispel. Na het overlijden van Ynse verhuisde Wietske voor 12 mei 1864 van nr. 184 naar Terwispel nr. 162, waar ze introk bij het gezin van Andries Minkes (Bron: Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002))

Wietske Feitzes trouwde Harmen Jans VAN ZWOL op 09-08-1795 in Langezwaag. Harmen Jans werd geboren op 17-10-1769 in St Johannesga, werd gedoopt op 05-11-1769 in St Johannesga en is overleden op 11-04-1811 in Langezwaag op 41-jarige leeftijd.

Wietske Feitzes trouwde vervolgens met Ynse Ates LAGEVEEN, zoon van Ate Ynses LAGEVEEN en Pijttje Jeens, op 22-02-1836 in Opsterland. Ynse Ates werd geboren op 31-05-1780 in Lippenhuizen en is overleden op 04-03-1863 in Terwispel op 82-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Wytske en Ynse waren nicht en neef. Ze woonden in Terwispel nr. 161, nr. 152 en nr. 184.

10. Roel Jeens DE VRIES, zoon van Jeen Jalderts en Grietje Feitzes, werd geboren ca. 1-1752 in Terwispel, werd gedoopt op 20-02-1752 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik en is overleden op 04-02-1826 in Terwispel ongeveer 74 jaar oud.

Algemene notities: Volgens de naamsaannemingsregisters van de Mairie Gorredijk (fol. 65v) neemt Roel Jeens de naam de Vries aan, hij woont dan in Terwispel. Ook de volgende kinderen krijgen de naam: Tjeerd (25), Knijpe, Jeen (22), Terwispel, Luitsen (18), Fedde (15), Jaldert (12), Johannes (8), Grietje (23), Duurswoude, Jeltje (14), Terwispel, Martje (5).

Roel is overleden in huis nr. 84 in Terwispel

Feiten in zijn leven waren:

Roel was boer.

Roel Jeens trouwde Femke Tjeerds op 17-04-1785 in Lippenhuizen. Femke Tjeerds werd geboren ca. 1756 en is overleden op 27-06-1833 in Boven-Knijpe ongeveer 77 jaar oud.

11. Femke Tjeerds werd geboren ca. 1756 en is overleden op 27-06-1833 in Boven-Knijpe ongeveer 77 jaar oud.

Algemene notities: Overleden in huis nr. 178 te Boven-Knijpe

Feiten in haar leven waren:

Femke was boerin.

Femke Tjeerds trouwde Roel Jeens DE VRIES op 17-04-1785 in Lippenhuizen. Roel Jeens werd geboren ca. 1-1752 in Terwispel, werd gedoopt op 20-02-1752 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik en is overleden op 04-02-1826 in Terwispel ongeveer 74 jaar oud.

12. Jille Roels BOSMA, zoon van Roelf Egberts en Bregtje Douwes, werd geboren op 22-03-1769 in Surhuizum, werd gedoopt op 20-03-1808 in Oudega en is overleden op 09-08-1826 in Doezum op 57-jarige leeftijd.

Algemene notities: Volgens de naamsaannemingsregisters van de Mairie Oudega (fol. 92v) neemt Jille Roels uit Oudega de naam Bosma aan. Hij heeft dan de volgende kinderen: Roel (4 jaar), Liekele (2 jaar) en Anna (7 jaar).

Feiten in zijn leven waren:

Jille was landbouwer. Hij werd bevestigd op 20-03-1808 te Oudega. Jille woonde in 1811 te Oudega. Jille woonde in 1826 te Doezum. Overleden in huis nr. 45

Jille Roels trouwde Geeske Liekeles op 01-09-1805 in Oudega. Geeske Liekeles werd geboren op 25-07-1772, werd gedoopt op 13-12-1772 in Opeinde en is overleden op 31-07-1826 in Doezum op 54-jarige leeftijd.

Feiten betreffende het huwelijk:

Jille en Geeske huwden voor de kerk.

13. Geeske Liekeles, dochter van Liekle Everts en Antje Lieuwes, werd geboren op 25-07-1772, werd gedoopt op 13-12-1772 in Opeinde en is overleden op 31-07-1826 in Doezum op 54-jarige leeftijd.

Feiten in haar leven waren:

Geeske was landbouwersche. Bij haar huwelijk kwam ze van Opeinde Geeske woonde in 1826 te Doezum. Overleden in huis nr. 45

Geeske Liekeles trouwde Jille Roels BOSMA op 01-09-1805 in Oudega. Jille Roels werd geboren op 22-03-1769 in Surhuizum, werd gedoopt op 20-03-1808 in Oudega en is overleden op 09-08-1826 in Doezum op 57-jarige leeftijd.

14. Sjoerd Tiemens WIJMA, zoon van Tymen Sjoerds WEIMA en Grietje Sywerts DE JONGE, werd gedoopt op 02-03-1765 in Opende en is overleden op 27-01-1854 in Opende op 88-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Sjoerd was in 1830 landbouwer.

Sjoerd Tiemens trouwde Janke Tunnis TOP op 21-04-1793 in Opende. Janke Tunnis werd gedoopt op 09-06-1771 in Opende en is overleden op 17-04-1809 in Opende op 37-jarige leeftijd. Janke Tunnis was ook bekend als VAN TOPWEER.

15. Janke Tunnis TOP, dochter van Tonnis Hendriks TOP en Lamke Alberts, werd gedoopt op 09-06-1771 in Opende en is overleden op 17-04-1809 in Opende op 37-jarige leeftijd. Janke Tunnis was ook bekend als VAN TOPWEER.

Janke Tunnis trouwde Sjoerd Tiemens WIJMA op 21-04-1793 in Opende. Sjoerd Tiemens werd gedoopt op 02-03-1765 in Opende en is overleden op 27-01-1854 in Opende op 88-jarige leeftijd.

Vijfde generatie (Betovergrootouders)

16. Jan Hendriks VAN ZWOL, zoon van Hendrik Jans VAN ZWOL en Jentje Hendriks, werd geboren omstreeks 1734 in Wanneperveen en is overleden in 1805 in St. Johannesga ongeveer 71 jaar oud. Jan Hendriks was ook bekend als Jan Hendriks VAN SWOL.

Feiten in zijn leven waren:

Jan was veenarbeider. Jan Hendriks kwam in 1767 vanuit Wanneperveen naar Sint Johannesga en vertrok 1801 naar Tjalleberd.

Jan Hendriks trouwde Roelofjen Jacobs DE GROOT op 22-01-1763 in Vollenhoven. Roelofjen Jacobs werd geboren omstreeks 1735 in Overijssel en is overleden op 03-09-1820 in Tjalleberd ongeveer 85 jaar oud. Roelofjen Jacobs was ook bekend als LOK.

Huwelijksnotities: Jan en Roelofjen kwamen in 1767 van Wanneperveen naar Sint Johannesga, nr. 26. In 1770 verhuisden ze naar nr. 2. In 1802 gingen ze naar Tjalleberd.

Feiten betreffende het huwelijk:

Jan en Roelofjen huwden voor de kerk in 1767 te St Johannesga.

17. Roelofjen Jacobs DE GROOT, dochter van Jacob Roelofs en Aaltje Jans, werd geboren omstreeks 1735 in Overijssel en is overleden op 03-09-1820 in Tjalleberd ongeveer 85 jaar oud. Roelofjen Jacobs was ook bekend als LOK.

Algemene notities: Overleden in woning 37 te Tjalleberd.

Roelofjen Jacobs trouwde Jan Hendriks VAN ZWOL op 22-01-1763 in Vollenhoven. Jan Hendriks werd geboren omstreeks 1734 in Wanneperveen en is overleden in 1805 in St. Johannesga ongeveer 71 jaar oud. Jan Hendriks was ook bekend als Jan Hendriks VAN SWOL.

18. Feitse Jeens JENINGA, zoon van Jeen Jalderts en Grietje Feitzes, werd geboren omstreeks 1744 in Terwispel en is overleden op 11-09-1827 in Terwispel ongeveer 83 jaar oud. Feitse Jeens was ook bekend als Feitse Jeens JENSTRA.

Algemene notities: Alias: Jenstra

Feiten in zijn leven waren:

Feitse was veenbaas, arbeider.

Feitse Jeens trouwde Ymke (Ermkjen) JOCHUMS op 12-05-1771. Ymke (Ermkjen) is overleden omstreeks 1800 in Terwispel.

19. Ymke (Ermkjen) JOCHUMS, dochter van Jouke JOCHEMS en Antje JANS, is overleden omstreeks 1800 in Terwispel.

Ymke (Ermkjen) trouwde Feitse Jeens JENINGA op 12-05-1771. Feitse Jeens werd geboren omstreeks 1744 in Terwispel en is overleden op 11-09-1827 in Terwispel ongeveer 83 jaar oud. Feitse Jeens was ook bekend als Feitse Jeens JENSTRA.

20. Jeen Jalderts is overleden ca. 1800. Jeen Jalderts was ook bekend als Jeen Jelderts.

Jeen Jalderts trouwde Grietje Feitzes. Grietje Feitzes is overleden ca. 1786.

21. Grietje Feitzes is overleden ca. 1786.

Grietje Feitzes trouwde Jeen Jalderts. Jeen Jalderts is overleden ca. 1800. Jeen Jalderts was ook bekend als Jeen Jelderts.

24. Roelf Egberts, zoon van Egbert Roels, werd gedoopt op 26-01-1769 in Surhuisterveen en is overleden op 10-11-1804 in Surhuisterveen op 35-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Roelf woonde in 1762 te Twijzel.

Roelf Egberts trouwde Bregtje Douwes op 30-05-1762 in Twijzel. Bregtje Douwes werd geboren ca. 1737, werd gedoopt op 26-01-1769 in Surhuisterveen en is overleden op 28-11-1809 in Surhuisterveen ongeveer 72 jaar oud.

25. Bregtje Douwes, dochter van Douwe Jilles en Sytske Johannes, werd geboren ca. 1737, werd gedoopt op 26-01-1769 in Surhuisterveen en is overleden op 28-11-1809 in Surhuisterveen ongeveer 72 jaar oud.

Feiten in haar leven waren:

Bregtje woonde in 1762 te Vierhuizen (onder Surhuisterveen).

Bregtje Douwes trouwde Roelf Egberts op 30-05-1762 in Twijzel. Roelf Egberts werd gedoopt op 26-01-1769 in Surhuisterveen en is overleden op 10-11-1804 in Surhuisterveen op 35-jarige leeftijd.

26. Liekle Everts . Liekle Everts is ook bekend als Lykle Everts.

Liekle Everts trouwde Antje Lieuwes op 26-05-1765 in Rottevalle.

27. Antje Lieuwes .

Antje Lieuwes trouwde Liekle Everts op 26-05-1765 in Rottevalle. Liekle Everts is ook bekend als Lykle Everts.

28. Tymen Sjoerds WEIMA .

Tymen Sjoerds trouwde Grietje Sywerts DE JONGE op 13-05-1764 in Opende.

Tymen Sjoerds trouwde vervolgens met Gooske Meinerts op 16-07-1769 in Opende.

29. Grietje Sywerts DE JONGE .

Grietje Sywerts trouwde Tymen Sjoerds WEIMA op 13-05-1764 in Opende.

30. Tonnis Hendriks TOP .

Feiten in zijn leven waren:

Op 05-10-1793 werd Tonnis Hendriks TOP aangenomen als lidmaat in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Opende.

Tonnis Hendriks trouwde Lamke Alberts op 20-06-1768 in Opende.

31. Lamke Alberts .

Feiten in haar leven waren:

Op 05-10-1793 werd Lamke Alberts aangenomen als lidmaat in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Opende.

Lamke Alberts trouwde Tonnis Hendriks TOP op 20-06-1768 in Opende.

Zesde generatie (Oudouders)

32. Hendrik Jans VAN ZWOL, zoon van Jan VAN ZWOL en Onbekend, werd geboren vóór 1-1710 in Wanneperveen en is overleden tussen 1750 en 1751 in Wanneperveen. Hendrik Jans was ook bekend als Hendrik Jans VAN SWOLLE.

Overlijdensnotities: Overleden tussen 1750 en 4-4-1751

Feiten in zijn leven waren:

Hendrik was vervener. Hendrik woonde in 1742 te Wanneperveen.

Hendrik Jans trouwde Aaltjen Times NOOIJ op 26-08-1742 in Wanneperveen. Aaltjen Times werd geboren ca. 1710 in Overijssel en is overleden ca. 1780 in Wanneperveen ongeveer 70 jaar oud. Aaltjen Times was ook bekend als Aaltjen Tijmens NOOIJ.

Huwelijksnotities: Hendrik en Aaltje woonden in 1748 in Wanneperveen-Westerkluft nr. 359.

Feiten betreffende het huwelijk:

Zij gingen op 27-07-1742 te Wanneperveen in ondertrouw.

Hendrik Jans trouwde vervolgens met Jentje Hendriks. Jentje Hendriks werd geboren vóór 1712 in de kop van Overijssel en is overleden vóór 1741 in Wanneperveen.

Huwelijksnotities: Bij hun huwelijk waren Hendrik en Jentje respectievelijk minstens 22 en minstens 20 jaar oud.

33. Jentje Hendriks werd geboren vóór 1712 in de kop van Overijssel en is overleden vóór 1741 in Wanneperveen.

Geboortenotities: Geboren tussen 1700 en 1712

Jentje Hendriks trouwde Hendrik Jans VAN ZWOL. Hendrik Jans werd geboren vóór 1-1710 in Wanneperveen en is overleden tussen 1750 en 1751 in Wanneperveen. Hendrik Jans was ook bekend als Hendrik Jans VAN SWOLLE.

34. Jacob Roelofs .

Jacob Roelofs trouwde Aaltje Jans.

35. Aaltje Jans .

Aaltje Jans trouwde Jacob Roelofs.

36. Jeen Jalderts is overleden ca. 1800. Jeen Jalderts was ook bekend als Jeen Jelderts.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 20)

37. Grietje Feitzes is overleden ca. 1786.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 21)

38. Jouke JOCHEMS is overleden omstreeks 1780 in Opsterland.

Jouke trouwde Antje JANS. Antje is overleden omstreeks 1786.

39. Antje JANS is overleden omstreeks 1786.

Antje trouwde Jouke JOCHEMS. Jouke is overleden omstreeks 1780 in Opsterland.

48. Egbert Roels .

Egbert Roels trouwde met iemand.

50. Douwe Jilles, zoon van Jille Douwes en Antje Jans, werd geboren in 1689, werd gedoopt op 13-02-1722 in Surhuisterveen en is overleden op 15-06-1759 in Surhuisterveen op 70-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Hij was Doopsgezind. Hij werd gedoopt op 13-02-1722.

Douwe Jilles trouwde Sytske Johannes op 27-10-1720 in Surhuisterveen. Sytske Johannes werd geboren op een onbekende datum, werd gedoopt op 13-02-1722 in Surhuisterveen en is overleden op 17-02-1782 in Surhuisterveen.

51. Sytske Johannes werd geboren op een onbekende datum, werd gedoopt op 13-02-1722 in Surhuisterveen en is overleden op 17-02-1782 in Surhuisterveen.

Sytske Johannes trouwde Douwe Jilles op 27-10-1720 in Surhuisterveen. Douwe Jilles werd geboren in 1689, werd gedoopt op 13-02-1722 in Surhuisterveen en is overleden op 15-06-1759 in Surhuisterveen op 70-jarige leeftijd.

Zevende generatie (Oudgrootouders)

64. Jan VAN ZWOL werd geboren vóór 1655 in Zwartsluis en is overleden vóór 1-1730 in de kop van Overijssel.

Overlijdensnotities: Mogelijk overleden te Wanneperveen

Algemene notities: DTB Wanneperveen gaat terug tot 1740, lidmaten gaan terug tot 1700. Gegevens van Jan van Zwol zijn gevonden in de belastingkohieren van 1675 en noemen Zwartsluis als geboorteplaats. Van Jan van Zwol is geen huwelijk bekend, maar wel een zoon, Hendrik Jans van Zwol.

Jan trouwde met iemand.

100. Jille Douwes, zoon van Douwe Jilles en Antie Hylkes, is overleden vóór 1715.

Jille Douwes trouwde Antje Jans in 1685. Antje Jans werd geboren in 1664 en is overleden vanaf 1718 tot 1719 op 54-jarige leeftijd.

101. Antje Jans werd geboren in 1664 en is overleden vanaf 1718 tot 1719 op 54-jarige leeftijd.

Algemene notities: bron: ‘De Kerfstokjes van onze voorouders. Deel 2. Verhalen uit de dossiers van het Hof van Friesland’ door Han Hietkamp; 1996; pagina 34/35:
‘Berent Pyters was getrouwd met Antje Edses of Idses. Berent was timmerman en verdiende daarmee de kost. Hij woonde dan eens in Groninger Opende en dan weer eens bij zijn schoonmoeder in Surhuisterveen. Waarschijnlijk hield dat verband met zijn werkzaamheden. Hij was afkomstig van Kornhorn. Daar woonden ook zijn ouders.
In de nacht van 20 op 21 januari 1715 werd er ingebroken in de woning van Antje Jans. Antie was 51 jaar oud en weduwe van Jille Douwes. Ze woonden bij de Vierhuizen onder Surhuisterveen. Het is daar vrij druk want langs de Vierhuizen loopt de route naar Drogeham, Oostermeer en Rode Schuur. Er passeren zowel overdag als in de nacht veel mensen. Bovendien is de woning van Antje de aangewezen plaats waar mensen goederen brengen die door de schippers worden opgehaald en vervoerd. Ook geven de schippers daar wel pakjes af voor de inwoners van Surhuisterveen. In het raam van de ‘molkenkelder’ waren planken gespijkerd. Twee van die planken waren afgebroken en daardoor waren de inbrekers naar binnen geklommen. Het was niet een groot gat en er kon dan ook maar een klein persoon door naar binnen kruipen. Antje Jans had nog twee kinderen in huis, Douwe [672] van 26 jaar oud en Fockel [669] van 27 jaar oud. Fockel was getrouwd met Claas Brantjes. Verder woonden daar op de Vierhuizen de 56-jarige Beernt Harmens [516], getrouwd met Roelfke Jans [517] en de 50-jarige Eelke Harmens. Ten slotte woonde daar ook nog de 26-jarige Yde Everts. Deze verhuisde later naar Veenwouden.
Uit de wastobbe, staande in die ‘molkenkelder’ werd schoon linnen gestolen en een vaatje, half gevuld met boter. Op het tijdstip van die inbraak verbleef Berent Pyters met zijn vrouw bij zijn schoonmoeder in huis. Hij was daar al een week of drie. Pyter was erg ziek. Hij lag met hoge koorts te bed en hij had een erge keelpijn. Hij kon er geen eten en drinken meer doorkrijgen. De arts B. Persijn werd er bij geroepen en die constateerde dat Berent angina had. Berent was erg ziek en moest het bed houden. Na de inbraak werd er door de buurtbewoners een onderzoek ingesteld. Er werd ook gezocht in het huis van de schoonmoeder van Berent Pyters. Het was namelijk opgevallen dat Berent met zijn vrouw waren vertrokken op de dag na de inbraak. Ze waren weer naar Groninger Opeinde gegaan. Men had succes met het zoeken, want onder de bedstee waarop Berent ziek had gelegen, werd het gestolen linnen aangetroffen. Verder bleek dat de boter in het achterhuis van die woning begraven was. Het vaatje was door midden gezaagd. Het was voor de openbare aanklager een reden om Berent en zijn vrouw te verdenken van deze inbraak. Maar Berent liet zich niet in Friesland zien en kon dus niet worden gearresteerd. Waarschijnlijk bestond er geen uitleveringsverdrag met Groningen.
Het duurde negen jaar voor Berent Pyters en zijn vrouw Antie Edses werden gearresteerd. Het was 1724 toen ze gevangen werden gezet vanwege de inbraak bij Antie Jans. Berent voerde ter verdediging aan dat hij die inbraak niet had gepleegd. Hij was toen zo ziek dat hij niet in staat was om die inbraak te plegen. Er werden diverse getuigen verhoord om de ziekte van Berent te kunnen bewijzen. De dokter Persijn verklaarde dat Berent te ziek was om in te breken. De 36-jarige Jan Piers van Augustinusga verklaarde dat hij wel had gehoord dat Berent ziek was. Hij verklaarde ook dat daar op de plaats van de inbraak veel volk passeerde. Volgens Jan Piers was Berent een goudeerlijke man. Volgens Jan Piers was een andere man, namelijk Roelof Clasen schuldig aan de inbraak. Roelof zou eigenlijk trouwen met de 40-jarige weduwe van Thijs Jacobs, Jenne Idses, maar verliet haar ten gunste van Jacomijn. Er waren al drie huwelijksproclamaties afgekondigd voor het huwelijk an Roelof en Jenne, maar het eigenlijke huwelijk ging niet door. Roelof trok met Jacomijn de hele provincie door en waarom zou Roelof die inbraak niet gepleegd kunnen hebben en de goederen hebben verstopt in de oude woning van Berents schoonmoeder.
De 44-jarige Sibble Piers van Surhuisterveen gaf een soortgelijke verklaring als zijn broer Jan had gedaan. Ook werd als getuige verhoord Jelle Freerks. Hij woonde nu in het oude huis van de schoonmoeder van Berent. Die schoonmoeder was waarschijnlijk overleden. Het oude huisje stond aan de draai in de Nieuwe Vaart. Er werden nogal wat getuigen verhoord ten gunste van Berent. Ze verklaarden allemaal dat Berent een eerlijke man was. De 26-jarige brouwer Pyter Keimpes van Surhuisterveen en de 58-jarige Lammert Hendriks die daar ook woonde, verklaarden dat Berent en zijn vrouw eerlijke mensen waren. Berent Pyters werd over de inbraak verhoord op 12 februari 1724.
Op 12 september 1724 deed het Hof van Friesland uitspraak. Berent Pyters werd vrijgesproken, maar zijn vrouw Antie Edses werd veroordeeld tot strenge geseling en tot drie jaar verbanning uit de provincie. Het Hof heeft naar alle waarschijnlijkheid aangenomen dat Berent te ziek was om de inbraak te plegen, maar dat dan in ieder geval zijn vrouw de inbraak had gepleegd, want de gestolen goederen werden wel onder hun bed en in de woning van de moeder van Antie aangetroffen.
(Dossiers 1315 en 1326. Criminele Sententies Hof van Friesland)’.

Antje Jans trouwde Jille Douwes in 1685. Jille Douwes is overleden vóór 1715.

Achtste generatie (Oudovergrootouders)

200. Douwe Jilles is overleden in 1685.

Douwe Jilles trouwde Antie Hylkes in 1652 in Surhuisterveen.

201. Antie Hylkes, dochter van Hylke Klazen en Foockel Annes,.

Antie Hylkes trouwde Douwe Jilles in 1652 in Surhuisterveen. Douwe Jilles is overleden in 1685.

Negende generatie (Oudbetovergrootouders)

402. Hylke Klazen .

Hylke Klazen trouwde Foockel Annes in 1682.

403. Foockel Annes, dochter van Anne Carsts en Onbekend,.

Foockel Annes trouwde Hylke Klazen in 1682.

Tiende generatie (Stamouders)

806. Anne Carsts, zoon van Carst Harmens en Onbekend, is overleden vóór 1627.

Anne Carsts trouwde in 1600.

11de Generatie (Stamgrootouders)

1612. Carst Harmens is overleden na 1607.

Carst Harmens trouwde in 1570.